Dodanie

Dodacia lehota


1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislostí od konkrétneho produktu.

2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu.V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailovou správou na objednávky@hoja-hemp.sk alebo písomne do sídla Predávajúceho. V prípade, ak sa čísla účtov v e-mailovej správe a liste doručenom do sídla Predávajúceho nezhodujú, Predávajúci má možnosť vrátiť peniaze poštou alebo na účet v dokumente, ktorý mu bol doručený skôr (e-mailová správa alebo list Kupujúceho).Podmienky dodania tovaru


1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch v pondelok až piatok.

3. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):

a) Doprava neuhradeného tovaru, platba na dobierku v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty pri prevzatí tovaru – 4,20,- EUR s výnimkami podľa bodu 5.3. Všeobecných obchodných podmienok.

b) Doprava uhradeného tovaru, pri platbe vopred prevodom na účet SK60 7500 0000 0040 2106 267 je cena poštovného 3,20 EUR, s výnimkami podľa bodu 5.3. Všeobecných obchodných podmienok.

c) pri kúpnej cene za tovar nad sumu 150 EUR - poplatok 0 EUR.

4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru: Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi a aj Predávajúcemu. V prípade zistenia porušení obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

V Chocholnej, dňa 22.06.2015

Renovint, s.r.o.
Chocholná-Velčice 261
91304 Chocholná-Velčice

Platba a poštovné
Platba
Dodanie
Poštovné
Výmena tovaru

shop & design by Macko