Ochrana osobných údajov

IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201503116.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.chlebnik.sk - Renovint, s.r.o., so sídlom Chocholná-Velčice 261, 913 04 Chocholná-Velčice, IČO: 47951303, kontakt: 0904475119, týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými pri záväznej objednávke tovaru, nakladá v zmysle "Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov" /ďalej len ZoOOÚ/.

Právny základ

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky, uzatvorenie zmluvy potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom podľa §13 ods.1 bod b) ZoOOÚ. V prípade, ak nám potrebné osobné údaje neposkytnete, nebude možné zmluvu uzatvoriť a tovar odoslať.

Aké údaje potrebujeme

Osobné údaje, ktoré od Vás pri objednávke tovaru potrebujeme sú:

Titul, Meno, Priezvisko, Adresa, Adresa na doručenie tovaru, Kontaktné telefónne číslo, E-mail.
V prípade, ak tovar objednávate na firmu, je potrebné doplniť Názov firmy, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH.

Doba spracúvania

Na účely fakturácie, úhrad, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu/predaný tovar, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je firma Renovint, s.r.o. oprávnená uchovávať Vaše osobné údaje aj po zániku zmluvy o poskytovaní služby/predaní tovaru, ktorej ste boli účastníkom a to počas nevyhnutnej doby, spravidla 10 rokov na účely archivácie účtovníctva na základe zákona o účtovníctve.

Práva zákazníkov

Ako zákazník - dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom uloženým v databáze prevádzkovateľa, taktiež máte právo požadovať ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti spracúvaniu ako aj právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie a právo na prenosnosť údajov.

Všetky vaše práva môžete podľa ustanovení § 21 až § 28 ZoOOÚ uplatniť písomne. /E-mailom na adresu: info@chlebnik.sk, prípadne poštou na adresu sídla spoločnosti Renovint s.r.o./.

Ak máte podozrenie z neoprávneného spracúvania vašich osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 ZoOOÚ. Návrh môžete podať na: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Sprístupnenie údajov

Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane.
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom. Výnimkou je pri výbere spôsobu doručenia tovaru Slovenskou poštou, poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.

Podľa ust. § 15 ZnOOÚ sa predpokladá, poskytnutie a sprístupnenie vašich osobných údajov nasledovnej tretej strane:

Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka č.803/S

Na ochranu osobných údajov kladieme najväčší dôraz!

Obsah tejto internetovej stránky je chránený autorským právom a je výhradným majetkom spoločnosti Renovint, s.r.o.

Renovint, s.r.o.
Chocholná-Velčice 261
91304 Chocholná-Velčice

Platba a poštovné
Platba
Dodanie
Poštovné
Výmena tovaru

shop & design by Macko