Platba

DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY

Cena a platobné podmienky

1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na internetovej stránke Predávajúceho www.chlebnik.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená bez DPH (nie sme platci DPH).

3. Kúpnu cenu vrátane poštovného alebo prepravného hradí Kupujúci:

a) platba na dobierku v hotovosti prostredníctvom Slovenskej pošty pri prevzatí tovaru – 4,20,- EUR s výnimkami podľa bodu 5.3. Všeobecných obchodných podmienok.

b) platba vopred prevodom na účet SK60 7500 0000 0040 2106 267 je cena poštovného 3,20 EUR, s výnimkami podľa bodu 5.3. Všeobecných obchodných podmienok.

c) v hotovosti pri osobnom odbere na adrese firmy Renovint,s.r.o., Chocholná-Velčice 261, 913 04 Chocholná Velčice, okr. Trenčín

4. Predávajúci je oprávnený požadovať platbu Kupujúcim vopred:

a) v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie;

b) pri kúpe tovaru v hodnote nad 300,- EUR;

5. Faktúra na kúpnu cenu vrátane poštovného a balného vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

6. V kúpnej cene podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Informácia o cenových podmienkach dopravy tovaru je uvedená v čl. V Všeobecných obchodných podmienok - Podmienky dodania tovaru. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

7. V prípade, keď Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred a Predávajúci nie je schopný zabezpečiť dodanie tovaru, Predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia rozhodnutia Kupujúceho, a to na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailovou správou na info@chlebnik.sk alebo písomne do sídla Predávajúceho. V prípade, ak sa čísla účtov v e-mailovej správe a liste doručenom do sídla Predávajúceho nezhodujú, Predávajúci má možnosť vrátiť peniaze poštou alebo na účet v dokumente, ktorý mu bol doručený skôr (e-mailová správa alebo list Kupujúceho).

8. Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru

a) zaplatením kúpnej ceny, ak je tovar zasielaný dobierkou,

b) doručením tovaru Kupujúcemu, ak Kupujúci vykoná úhradu kúpnej ceny vopred s výnimkou situácie podľa bodu 3.6. Všeobecných obchodných podmienok.

Dodacia lehota


1. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 14 pracovných dní od potvrdenia objednávky podľa dostupnosti tovaru na sklade alebo v závislosti od konkrétneho produktu.

2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru na účet Kupujúceho, ktorý zašle e-mailovou správou na info@chlebnik.sk alebo písomne do sídla Predávajúceho. V prípade, ak sa čísla účtov v e-mailovej správe a liste doručenom do sídla Predávajúceho nezhodujú, Predávajúci má možnosť vrátiť peniaze poštou alebo na účet v dokumente, ktorý mu bol doručený skôr (e-mailová správa alebo list Kupujúceho).

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje v pracovných dňoch v pondelok až piatok.

5.3. Možnosti doručenia tovaru a poplatky za tieto služby (platí pre celú SR):
Doprava neuhradeného tovaru na adresu určenú Kupujúcim Slovenskou poštou

a) pri kúpnej cene za tovar pod sumu 150 EUR - poplatok 5,50 EUR

b) pri kúpnej cene za tovar nad sumu 150 EUR - poplatok 0 EUR.

5.4. Povinnosti kupujúceho pri prevzatí tovaru: Kupujúci je povinný tovar od prepravcu (Slovenská pošta a.s.) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi a aj Predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

 

V Chocholnej, dňa 01.16.2016

Renovint, s.r.o.
Chocholná-Velčice 261
91304 Chocholná-Velčice

Platba a poštovné
Platba
Dodanie
Poštovné
Výmena tovaru

shop & design by Macko